استرکشن دستی آسفالت فلاکس دو جداره خمل آسفالت در این بخش محصولات مربوط به بخش آسفالت قرار دارد
قالب مارشال (چکش تراکم مارشال (دستی (چکش تراکم مارشال( اتوماتیک
جک مارش دیجیتال جک مارشال ITS فریم
جک نمونه درآور نمونه از قالب مارشال حمام آسفالت تیربنکلمن
دماسنج های آسفالت    
وسيله تعيين مدول الاستيسيته ميكسر بتن در این بخش محصولات مربوط به بخش بتن قرار دارد
ميكسر بتن گيربكسي اسلامپ بتن آزمايش به روش كي اسلامپ
آزمايش اسلامپ به روش كلي بال دستگاه تعيين زمان جاري شدن دستگاه تعيين كارپذيري
دستگاه تعيين كارپذيري به روش باكس جك‌هاي بتن شكن آنالوگ جك های بتن شكن دیجیتالی ساده
Servotronic جك بتن شكن ديجيتالي اتوماتيك با نمايشگر ديجيتالي Servo tronic جك های بتن شكن وسيله تعيين تراكم بتن
وسيله تعيين تراكم بتن دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ جك خمشي تير بتني
محفظه فك خمشي تير بتن مسلح اليافي دستگاه تعيين درصد هواي بتن چكش استاندارد بتن
قالب‌هاي مكعبي بتن ميله كوبه بتن قالب‌هاي استوانه‌اي بتن
قالب‌هاي خمشي تير بتن حوضچه عمل آوري جوش نمونه‌هاي بتن قالب تست يخبندان
قالب كششي بتن – روش برلين دستگاه مغزه‌گيري برقي دستگاه مغزه‌گيري بنزيني
مته‌هاي مغزه‌گيري بتن و آسفالت ميزهاي ويبره بتن قالب‌هاي كپينگ نمونه بتن استوانه‌اي
انواع دماسنج‌هاي بتن دستگاه نفوذناپذيري آب در بتن دستگاه تست سه نبش لوله‌هاي بتني
الک هاي آزمايشگاهي شيكر برقي الك با حركت غربالي در این بخش محصولات مربوط به بخش خاک قرار دارد
شيكر برقي الك مجهز به تايمر نمونه گيرهاي دست خورده وسايل نمونه گيرهاي دست نخورده
اوگرهاي دستي دستگاه تراش خاک دستگاه حد رواني خاك به روش نفوذ مخروط
دستگاه كاساگراند مجموعه وسايل تعيين حد انقباض ميکسر هيدرومتري
مزور مخصوص هيدرومتري چگالي سنج خاك لوازم كامل ارزش ماسه‌اي
شيكر برقي ارزش ماسه‌اي اتوماتيك محلول استوك چكش تراكم برقي اتوماتيك
نمونه درآور خاك قالب‌ها و چكش‌هاي تراكم -كمپكشن دستگاه CBR دستي -صحرايي
مارشال با نمايشگر CBR دستگاه دستگاه كامل پين هول دستگاه نفوذپذيري خاك
دستگاه تحكيم دستگاه تك محوري دستي دستگاه تك محوري برقي
وسايل آزمايش دانسيته به روش مخروط ماسه دستگاه ميز ويبره جهت دانسيته نسبي خاك‌هاي غير چسبنده دستگاه برش مستقيم
دستگاه برش مستقيم با باكس دستگاه ديتالاگر دستگاه سه محوري
دستگاه تحكيم همزمان سلول‌هاي سه محوري وسايل كامل بارگذاري صفحه‌اي چكش SPT
دستگاه كامل SPT بنزيني مطابق ASTM پنترومتر خاك مخروطي نترومتر جيبي